Disclaimer

Door deze website te bezoeken en te gebruiken aanvaardt u deze gebruiksvoorwaarden.

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen door Elgawatt B.V. altijd en zonder nadere mededeling gewijzigd worden. Ook kan de terbeschikkingstelling van de website worden beëindigd of de toegang daartoe worden beperkt.

Alhoewel we zorgvuldig te werk zijn gegaan om de juistheid van de informatie op deze website te verzekeren, aanvaardt Elgawatt B.V. geen verantwoordelijkheid daarvoor. Elgawatt B.V. wijst nadrukkelijk elke garantie – dus ook garanties over verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of een garantie dat de inhoud geen inbreuk maakt of een garantie over het functioneren van de website of de inhoud – van de hand. Elgawatt B.V. geeft ook geen garantie voor de beveiliging van deze website. U weet dat informatie kan worden onderschept tijdens de verzending daarvan. Elgawatt B.V. geeft ook geen garantie dat de website toegankelijk is, dat de servers die de website ter beschikking stelt werken of dat elektronische berichten die verzonden worden door Elgawatt B.V. vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen.

In geen geval is Elgawatt B.V. aansprakelijk voor directe, indirecte, gevolg – of speciale schade waaronder ook gederfde winst of inkomsten, verlies aan contracten of orders, andere schade als gevolg van bedrijfsstagnatie en verlies aan informatie, data of andere materialen – die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website of de onmogelijkheid om deze website of de inhoud daarvan te gebruiken.

Deze website kan links naar andere websites bevatten die niet onder controle staan van Elgawatt B.V. Elgawatt B.V. is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud van die websites. Elgawatt B.V. heeft dergelijke links alleen voor het gemak van de gebruikers van deze website opgenomen. Het opnemen van een link naar een website mag niet zo worden uitgelegd dat Elgawatt B.V. de inhoud van die website zou onderschrijven.

Auteursrechten en alle andere rechten met betrekking tot de inhoud – daaronder ook software, audio, video, tekst en foto’s – behoren toe aan Elgawatt B.V. of haar licentiegevers. Alle rechten met betrekking tot de inhoud zijn voorbehouden tenzij er uitdrukkelijk gebruiksrecht voor de inhoud is verleend. Tenzij er anders is bepaald, mag de inhoud van deze website alleen in ongewijzigde vorm en alleen voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik worden gereproduceerd of gedistribueerd. Elk andere gebruik van de inhoud – waaronder distributie, reproductie, wijziging, openbaarmaking of verzending zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Elgawatt B.V. – is strikt verboden. Alle auteursrecht- en overige eigendomsvermeldingen moeten worden behouden op alle reproducties en kopieën.

Het is verboden daden te verrichten die schadelijk, schandelijk, onwettig, onethisch of ongebruikelijk (kunnen) zijn voor de functionaliteit en/of de beschikbaarheid van de website.

Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.